ماژول اعتباردهی

ماژول اعتباردهی و اعتبار سنجی

هدف از ماژول اعتباری، متنوع سازی، نظام مندی بهینه سازی و تسهیل روند اعتباردهی به مشتریان همراه با درنظر گرفتن فاکتورهای موجود در طرح برای کاهش ریسک اعتباردهی می باشد. به نحوی که مشتری بتواند در صورت برآورده کردن شرایط از بسته های اعتباری متنوع ذیل به راحتی بهره برده و از سوی دیگر کارگزاری ریسک خود را با در نظر گرفتن فاکتورهای طرح و سیستم های آنلاین و هوشمند کاهش دهد. از این رو می توان گفت که مدیریت نظارت، اجرا و پشتیبانی اعتبار تسهیل خواهد شد